Van toegevoegde waarde
Powered by: Johan Gielen

Taxaties & Vastgoedwaarderingen - het waarderen van het vastgoed

                                                                                                                                                                                                                                 

Het bepalen van de waarde van vastgoed vraagt om kennis en inzicht van zowel de markt als het object. Gecombineerd komen deze aspecten tezamen in een taxatie/ waardebepaling.  

Opdrachtgevers zijn: Overheden (gemeente, provincie, rijk), projectontwikkelaars, banken, beleggers, eigenaar-gebruikers. Eigenlijk iedereen die inzicht wenst te hebben of krijgen in de marktwaarde van een object. Het object kan bestaan uit grond,opstallen of bieden tezamen.

Bij Waarde & Vast kunt u terecht voor het waarderen van:

  • Bestaand vastgoed (winkels/ kantoren/ bedrijfsmatig vastgoed)
  • Onteigeningswaarderingen en planschade waarderingen
  • Fiscale waarderingen (Wet WOZ)
  • Waarderingen van (her)ontwikkellocaties
  • Marktwaardewaarderingen woningcorporaties (art. 35 Woningwet)

Waarde & Vast voldoet aan de hoogste eisen die gesteld worden aan waardeerders. Om deze reden zijn wij ingeschreven bij het NRVT en de RICS en beschikken wij over de kwalificaties van RT (register taxateur grootschalig vastgoed) en staan wij ingeschreven als RICS Registered Valuer (RRV). Daarnaast is Waarde & Vast lid van de Vereniging Voor OnteigeningsRecht (VvOR).

Aangezien wij naast vastgoedtaxateur ook opereren als waardeerder van ondernemingen zijn wij de specialist als het gaat om het waarderen van exploitatie gerelateerde vastgoedobjecten.

Financiering | aan- en verkoopbeslissing

Op het moment dat u een object aan-/ verkoopt of dit moet (her)financieren zult u inzicht moeten verschaffen in de waarde van het object. Waarde & Vast kan hiervoor op een inzichtelijke en toetsbare manier een taxatierapport opstellen.

Onteigening

Als gevolg van de wens van de overheid (of een marktpartij) kan het zo zijn dan bedrijven verplaatst moeten worden. Dit is een ingrijpende maatregel met de nodige impact op de onderneming. Het vaststellen van de waarde en de schade om te komen tot een schadeloosstelling vraagt daarbij vaak meer dan een stuk deskundigheid. Waarde & Vast kan u begeleiden in het vaststellen van de juiste marktwaarde. Daarbij kunnen wij u goed ondersteunen in het vaststellen van de bijkomende schaden in geval van liquidatie of verplaatsing.

Ook kunnen wij u begeleiden in minnelijke aankooptrajecten.

Planschade | Nadeelcompensatie

Als gevolg van een verandering in het bestemmingsplan kan het zo zijn dat u schade leidt. Om te beoordelen of en in welke mate er schade geleden wordt kan Waarde & Vast een planschadeadvies voor u opstellen alsmede u ondersteunen bij het indienen of afhandelen van het schadeverzoek. Daarnaast kan Waarde & Vast reeds in de planontwikkelingsfase een risicoanalyse opstellen ten behoeve van de mogelijk te verwachten schade.

Waarde & Vast kan u tevens ondersteunen met het vaststellen van omzetschade in het kader van bijvoorbeeld de nadeelcompensatie regeling. Als business valuator is Waarde & Vast in staat om deze gederfde omzet te koppelen aan het feit of deze wel/ niet tot het normaal maatschappelijk risico behoort. 

Inbrengwaarde

Op grond van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient in beginsel bij elke ruimtelijke maatregel waarin bouwmogelijkheden zijn opgenomen een exploitatieplan te zijn vastgesteld. Dit is slechts anders indien het kostenverhaal ‘anderszins verzekerd is. Ook de inbrengwaarden van de gronden worden aangemerkt als "kosten van exploitatie".
Bij de grondexploitatie speelt de inbrengwaarde een belangrijke rol. In de eerste plaats beïnvloedt de inbrengwaarde de verdeling van de kosten over de verschillende uitgiftepercelen. Eigenaren van onroerende zaken zullen in het algemeen streven naar een hoge inbrengwaarde voor de eigen percelen ten opzichte van andere percelen in het plangebied. Zie ook advies.

Ter voorkoming Staatssteun

Om aan te tonen of en in hoeverre er sprake is van Staatssteun kan het van groot belang zijn om de uitgangspunten van transacties waarbij hiervan mogelijk sprake is op een goede en zorgvuldige manier vast te leggen in een waarderingsrapport. Waarde & Vast kan u hierbij van dienst zijn en ondersteunen in het vaststellen van de marktconformiteit van een voorgenomen transactie.

Wet WOZ

Waarde & Vast kan u ondersteunen in het waarderen van objecten in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Wij zijn in het bezit van het WOZ-diploma en hebben ruime ervaring in het taxeren van de niet-woningen in het kader van een herwaardering en/ of een bezwaar en beroepsprocedure.

 
E-mailen
Bellen
LinkedIn